Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de service van Offertevergelijker.nl erkennen deelnemers deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en gaan deelnemers akkoord met de volgende voorwaarden:

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Service Offertevergelijker.nl

2.1 Als Offertevergelijker.nl proberen wij vraag en aanbod voor klussen in en rondom de woning bij elkaar te brengen. Als tussenschakel heeft Offertevergelijker.nl uitsluitend een faciliterende rol in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Hierbij ligt er geen verplichting bij Offertevergelijker.nl naar de deelnemer toe om bepaalde resultaten te behalen of überhaupt leads te leveren.

Offertevergelijker.nl maakt nooit onderdeel uit van een overeenkomst die tussen een deelnemer en lead wordt gesloten. Tevens is Offertevergelijker.nl nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor wat er zich tussen deelnemer en aanvrager wordt afgesproken en afspeelt.

2.2 Offertevergelijker.nl verstuurt een lead naar maximaal 4 bedrijven.

2.3 Deelnemer bepaalt zelf vanuit het eigen online portal waar de leads vandaan komen, voor welke producten er leads worden geleverd en hoeveel leads er per week maximaal gewenst zijn.

2.4 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het spoedig opvolgen van de leads. Als Offertevergelijker.nl raden wij sterk aan om binnen 1 werkdag contact op te nemen met een lead om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

2.5 De leads die worden verstrekt door Offertevergelijker.nl zijn in te zien in de online portal van de deelnemer. Als aanvulling tracht Offertevergelijker.nl de leads ook per e-mail te versturen. Omdat dit niet altijd lukt, is deelnemer zelf verantwoordelijk om de leads vanuit de portal te behandelen.

2.6 Deelnemer behandelt de inhoud van de leads vertrouwelijk en houdt zich aan de hiervoor geldende wetten. Het is niet toegestaan voor de deelnemer om de inhoud van de geleverde leads door te zetten aan derden.

2.7 De deelnemer staat er zelf voor in dat hij een juiste bedrijfsvoering heeft volgens de daarvoor geldende wetten en branche-eisen en professionele ervaring heeft in zijn vakgebied.

Artikel 3. Starten en beëindigen samenwerking

3.1 Wanneer een deelnemer zich aanmeldt bij Offertevergelijker.nl of hiervoor schriftelijk/mondeling toestemming heeft gegeven, gaat hij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

3.2 Offertevergelijker.nl is niet aansprakelijk voor kosten of schade bij de deelnemer die voortvloeit uit het wel of niet kunnen gebruiken van de service van Offertevergelijker.nl.

3.3 De verantwoordelijkheid om de online portal veilig te houden middels een uniek wachtwoord ligt bij de deelnemer.

3.4 Offertevergelijker.nl heeft te allen tijde het recht om de toegang tot de portal van de deelnemer te blokkeren, zonder dat Offertevergelijker.nl hier enige verantwoordelijkheid voor draagt.

3.5 De overeengekomen samenwerking kan door beide betrokkenen op ieder gewenst moment beëindigd worden. De beëindiging door de deelnemer dient door deelnemer zelf in de online portal te worden ingediend. Na het beëindigen van de samenwerking, worden contactgegevens en een bedrijfspagina niet automatisch verwijderd. Hiervoor dient deelnemer een expliciet verzoek voor in te dienen.

Artikel 4. Offerteaanvragen

4.1 Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid om een geldig e-mailadres te noteren in hun online portal, waar Offertevergelijker.nl de leads heen kan sturen als aanvulling op de portal. Indien achteraf blijkt dat er leads zijn verstuurd naar een foutief e-mailadres dat deelnemer heeft opgevoerd, kunnen deze leads niet worden gereclameerd en worden deze leads wel gefactureerd.

4.1.1 Tevens ligt de verantwoordelijkheid bij de deelnemer, om de spamfilter te controleren op verzonden leads. Leads die in de spamfilter zijn beland en niet zijn opgemerkt, kunnen met deze reden niet worden gereclameerd.

Artikelen 4.1 en 4.1.1 zijn gebaseerd op het gegeven dat de leads via de e-mail een aanvulling is op de portal. Om alle leads in te zien, dient deelnemer altijd vanuit de portal te werken.

4.2 In de online omgeving beheert de deelnemer zelf het werkgebied, de gewenste producten en het maximaal aantal gewenste leads per week. Het komt voor dat dit aantal niet wekelijks wordt behaald. Dit hangt af van de hoeveelheid leads er binnenkomen en hoeveel deelnemers er in een gebied actief zijn.

4.3 Offertevergelijker.nl behoudt zich het recht voor om te bepalen naar welke partijen leads worden verstuurd.

4.4 Offertevergelijker.nl garandeert niet dat er met iedere lead een afspraak ingepland kan worden. Dit is dan ook geen geldige reclamatiereden, mits anders overeengekomen.

4.5 Indien deelnemer van mening is dat een lead van dermate matige kwaliteit is dat deze onbruikbaar is, kan deelnemer de lead reclameren. Offertevergelijker.nl controleert deze reclamaties en keurt deze goed of af. Voor een overzicht van alle reclamaties (en bijbehorende uitkomst) kan deelnemer terecht in de portal.

4.6 Op basis van de instellingen in de portal en de campagnes zal Offertevergelijker.nl leads verstrekken. Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste instellingen in zijn de portal en campagnes. Leads kunnen niet worden gereclameerd, wanneer de instellingen achteraf onjuist ingesteld bleken te staan.

4.7 In de online portal kan deelnemer aangeven hoeveel leads er maximaal per week geleverd mogen worden. Dit aantal betreft het aantal betaalde leads. Leads die worden gereclameerd worden hierin niet meegeteld.

4.8 Het kan voorkomen dat deelnemer meer gefactureerde leads ontvangt dan dat er in de campagne is aangegeven. Dit zal nooit meer dan 10% zijn.

Artikel 5. Gebruik van de dienstverlening van Offertevergelijker.nl

5.1 Deelnemer garandeert Offertevergelijker.nl dat hij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast garandeert deelnemer dat hij zich aan de geldende wet- en regelgeving houdt en dat hij uitsluitend informatie verstrekt die actueel en correct is.

5.2 Deelnemer garandeert Offertevergelijker.nl dat hij uitsluitend content plaatst op de website waarvoor hij het volledige intellectuele eigendom heeft.

5.3 Door content (tekst, video en/of foto’s) te plaatsen op de website, geeft de deelnemer automatisch onvoorwaardelijke en volledige toestemming om dit materiaal te gebruiken voor promotionele, reclame en andere commerciële doeleinden.

5.4 Indien Offertevergelijker.nl oordeelt dat de door de deelnemer geplaatste content aanstootgevend of onrechtmatig is, behoudt Offertevergelijker.nl zich het recht voor om dit materiaal zonder overleg en gevolgen te verwijderen.

5.5 Offertevergelijker.nl mag zonder aankondiging content en functionaliteiten op de website aanpassen of verwijderen. Tevens mag Offertevergelijker.nl de deelnemer de toegang tot de service ontzeggen. Eventuele schade door het wijzigen/verwijderen van content en functionaliteiten en het ontzeggen van de toegang van de service, is niet op Offertevergelijker.nl te verhalen.

5.6 Wanneer een deelnemer in strijd handelt met de algemene voorwaarden, stopt met de bedrijfsvoering, failliet gaat/dreigt te gaan of uitstel van betaling heeft aangevraagd bij de rechter heeft Offertevergelijker.nl het recht om de samenwerking per direct op te zeggen.

Artikel 6. Prijzen en betaling

6.1 Voor iedere lead die Offertevergelijker.nl verstrekt aan deelnemer (behalve de gereclameerde leads), is deelnemer een bedrag verschuldigd aan Offertevergelijker. Dit bedrag is in de portal terug te vinden.

6.2 De prijzen waar Offertevergelijker.nl mee communiceert zijn allemaal in euro’s en exclusief BTW.

6.3 De uitkomst van de lead heeft geen invloed op de betaalplicht van deelnemer aan Offertevergelijker.nl.

6.4 Offertevergelijker.nl heeft het recht om de tarieven te allen tijde te wijzigen. Een wijziging in het tarief wordt kenbaar gemaakt in de online portal.

6.5 Iedere 1e van de maand ontvangt deelnemer de factuur van de vorige hele maand. Wanneer deelnemer niet via automatische incasso betaalt, dient de deelnemer de factuur binnen 14 dagen te betalen. Na deze 14 dagen wordt er nog een herinnering en een aanmaning gestuurd, met tussenpozen van 14 dagen. Indien betaling hierna alsnog uitblijft, wordt het account geblokkeerd en de vordering doorgezet naar een incassobureau.

6.6 Wanneer Offertevergelijker.nl een incassobureau inschakelt, is deelnemer naast het factuurbedrag, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Offertevergelijker.nl verschuldigd.

6.7 Offertevergelijker.nl behoudt zich het recht voor om betaalmethodes uit te sluiten en niet meer beschikbaar te stellen aan haar klanten. Ook als deze betaalmethode eerder wel is aangeboden.

Artikel 7. Garanties en aansprakelijkheid

7.1 Offertevergelijker.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar via haar platform. Na het doorsturen van een lead naar een deelnemer/meerdere deelnemers eindigt de aansprakelijkheid van Offertevergelijker.nl. Vanaf dat moment ligt de verdere aansprakelijkheid bij de deelnemer(s).

7.2 Het is ten strengste verboden om leads die zijn verkregen via Offertevergelijker.nl (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan derde partijen. Indien Offertevergelijker.nl constateert dat dit toch wordt gedaan, zal de samenwerking per direct worden stopgezet en zal er per doorgestuurde lead een geldboete van € 500,- worden opgelegd aan deelnemer.

7.3 Offertevergelijker.nl garandeert niet dat er opdrachten voortvloeien uit de verstuurde leads. Aanvragers zijn vrij om te kiezen of er iemand langs mag komen, wie er langs mag komen op locatie en of zij in zee gaan met een van de deelnemers.

7.4 Voor eventuele (in)directe schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is Offertevergelijker.nl nooit aansprakelijk.

7.5 Offertevergelijker.nl is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor communicatie, afspraken en contracten tussen aanvrager en deelnemer. Tevens is Offertevergelijker.nl niet aansprakelijk voor betalingen aan deelnemers door aanvragers of geschillen tussen deze partijen.

7.6 Offertevergelijker.nl biedt geen garanties tot de kredietwaardigheid van aanvragers, de hoogte van interesse en de accuraatheid van de geboden informatie door de aanvrager.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Wanneer het nakomen van de overeenkomst niet kan worden voldaan door Offertevergelijker.nl dankzij overmacht, heeft Offertevergelijker.nl het recht om de levering op te schorten tot de situatie van overmacht is opgelost. Situaties van overmacht zijn bijvoorbeeld systeemstoringen en medewerkers die (tijdelijk) niet in staat zijn om te werken.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De naam, het logo en de inhoud van de website Offertevergelijker.nl.nl is eigendom van Offertevergelijker.nl. Deze informatie mag nooit gebruikt worden door derden, zonder schriftelijke toestemming van Offertevergelijker.nl.

9.2 Deelnemer gaat akkoord dat Offertevergelijker.nl (potentiële) klanten benaderd om informatie te vergaren over hoe zij de communicatie en eventuele werkzaamheden hebben ervaren van deelnemer. Dit gebeurt in de vorm van een verzoek om een review te schrijven over deelnemer. Deze reviews worden toegevoegd aan de bedrijfspagina van desbetreffende deelnemer.

Artikel 10. Toepasselijkheid

10.1 Op deze algemene voorwaarden, overeenkomsten tussen Offertevergelijker.nl en deelnemers en prestaties is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

10.2 Wanneer er in overleg wordt besloten dat één of meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet geldig zijn voor een deelnemer, blijven de overige onderdelen gewoon van kracht.

10.3 Wanneer Offertevergelijker.nl niet continu deze algemene voorwaarden streng naleeft, houdt dit niet in dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Offertevergelijker.nl behoudt altijd het recht om stipte uitvoering te verlangen van deelnemer.

Artikel 11. Wijzigingen algemene voorwaarden

11.1 Offertevergelijker.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Deze gewijzigde voorwaarden gelden voor leads, prestaties en overeenkomsten. Inhoudelijke aanpassingen van de algemene voorwaarden worden gedeeld met via de online portal.

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6 April 2021